Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy LiLco, prowadzony jest przez Łukasza Dąbrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LiLco - Łukasz Dąbrowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7312069206, REGON: 386817727.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 1. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LiLco - Łukasz Dąbrowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7312069206, REGON: 386817727.
 4. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.lilco.pl/ .
 7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. Założenie konta nie jest wymagane do złożenia Zamówienia. 
 12. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta
 13. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 
 14. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 16. Stopka Sklepu - miejsce na dole strony internetowej Sklepu zawierająca odnośniki do stron informacyjnych. 

 

§ 3

Kontakt i informacje o Sklepie

 1. Adres Sprzedawcy: 95-200 Pabianice, gen. Stefana "Grota" Roweckiego 8a/0209.
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 17 1240 3419 1111 0011 0145 6376.
 3. Klient może kontaktować się z ze Sprzedawcą poprzez:
  1. Wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy: lilco.kontakt@gmail.com;
  2. Formularz kontaktowy dostępy w Stopce strony;
  3. Wiadomość na Facebooku lub Instagramie;
  4. Telefonicznie pod numerem +48608218644 w godzinach 10-16.

 

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).


§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga aktywnego Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami zawartymi w §6 Regulaminu lub przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie przeglądania opisu Produktu, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 6. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1.  Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie adresu e-mail i hasła do konta oraz zaakceptowania warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość usunąć Konto w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat. Aby to zrobić należy wysłać stosowne żądanie do Sprzedawcy przez sposoby kontaktu wymienione w §3 Regulaminu. Usunięcie konta trwa zazwyczaj do 1 dnia roboczego ale w szczególnych przypadkach może się wydłużyć. 

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Otworzyć stronę Sklepu.
 2. Zarejestrować swoje Konto i zalogować się do Sklepu (opcjonalnie).
 3. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk "Do koszyka".
 4. Przejść do koszyka, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, opcjonalnie wpisać obowiązujący kod rabatowy.
 5. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 6. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 7. Wypełnić Formularz zamówienia przez:
  1. wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu;
  2. w przypadku wybrania wysyłki paczkomatowej wybrać docelowy paczkomat;
  3. zapoznać się z tekstem niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego treść;
  4. (opcjonalnie) zaznaczyć prośbę o wystawienie faktury lub zapisać się do newslettera.
 8. Jeżeli dane odbiorcy Zamówienia są inne - zmienić dane do faktury.
 9. Potwierdzić zakup i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w stosownym terminie określonym w §9 pkt 3.


§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach w Stopce Sklepu.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, i w zależności od wybranej metody płatności jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. Płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;

  2. Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;
  3. Płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym na stronie informacyjnej Czas realizacji zamówienia dostępnej w Stopce Strony, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. Kupujący Oświadcza iż zapoznał się z terminem wykonywania usługi, jest świadomy tego, iż wykonanie usługi wiąże się z terminem realizacji i w związku z tym nie będzie wnosił skarg i reklamacji. 

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy, zwroty i reklamacje

 1. Szczegółowe informacje na temat zasad odstąpienia od umowy, zwrotów oraz reklamacji znajdują się na stronach w Stopce Sklepu.

 

§ 11

Produkty cyfrowe i licencja

 1. Klient z chwilą zakupu nabywa niewyłączną licencję do użytkowania zakupionych materiałów.
 2. Wszystkie materiały są chronione prawnie.
 3. Klientowi udziela się licencji do wykorzystania zakupionych treści cyfrowych w celach edukacyjnych w ramach tzw. użytku osobistego lub w celach związanych z działalnością edukacyjną świadczoną przez przedszkola, szkoły, placówki i poradnie psychologiczne, logopedyczne oraz inne placówki edukacyjne, które materiały te stosować będą w celu prowadzenia swoich zajęć.
 4. Zabrania się udzielania pod-licencji, sprzedaży w jakiejkolwiek formie, udostępniania, wypożyczalnia, wynajmowania, transferu, kopiowania,  rozprowadzania lub modyfikowania w jakikolwiek sposób nabytych materiałów cyfrowych.
 5. Zabrania się umieszczania materiałów cyfrowych oraz ich zdjęć na innych stronach internetowych, w publikacjach drukowanych, elektronicznych lub innych mediach - w całości oraz we fragmentach, bez pisemnej zgody licencjodawcy.
 6. Zezwala się na umieszczenie zdjęcia fragmentów produktów cyfrowych, będących w użyciu np. podczas zajęć lub w przygotowanej scenerii pod warunkiem oznaczenia aktywnym linkiem do strony lilco.pl, profilu Facebook lub Instagram.
 7. Licencja cyfrowa zezwala na wydruk dowolnej liczby kompletnych produktów – zabrania się powielania zakupionych treści cyfrowych i rozpowszechniania ich w jakiejkolwiek sytuacji.
 8. Potwierdzeniem posiadania licencji jest faktura VAT lub paragon wystawiony przez licencjodawcę. Dowód zakupu Klient może otrzymać:
  1. Podczas wizyty w siedzibie firmy pod adresem wskazanym w § 3 pkt. 1;
  2. W otrzymanej przesyłce jeżeli zostały zakupione także produkty fizyczne;
  3. Listownie po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy i uregulowaniu/pokryciu kosztów dodatkowych wysyłki paragonu lub faktury na wskazany przez Klienta adres;
  4. Elektronicznie na wskazany w zamówieniu adres email - paragon (skan po uprzedniej prośbie wysłanej do Sprzedawcy), fakturę (automatycznym mailem przesłanym przez portal iFirma).
 9. W sytuacjach wątpliwych zasadność użycia licencji podlega indywidualnej interpretacji Sprzedającego.

 

§ 12

Dane osobowe w sklepie internetowym oraz polityka prywatności

 1. Szczegółowe informacje na temat danych osobowych i polityce prywatności znajduje się na stronie Polityka prywatności w Stopce Sklepu.


§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 § 14

Postanowienia dotyczące kupujących niebędących konsumentami

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl